Zápis k předškolnímu vzdělávání

Podání žádosti k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v souladu s mimořádnými opatřeními bezpečnostní rady státu

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy ID: cb2mc7t
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) zsams.ejpovice@seznam.cz
 3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Ejpovice, Hlavní 87 , 337 01 Ejpovice
 4. osobní podání – pouze zákonný zástupce, bez přítomnosti dítěte: možno doručit do základní školy dne: 4.5.2020 od 8-10 hodin

K vyplněné žádosti je třeba přiložit:

 • kopii rodného listu – bude vrácena

  Přijímací řízení je určeno předškolním dětem zpravidla od 3 do 6ti let věku. Případné výjimky je nutné osobně domluvit s ředitelkou školy. 

Podle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění zákona č.230/2016 Sb., s účinností od 1.1. 2017 § 34a upozorňujeme zákonné zástupce na povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.2020 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

   

V současné situaci přinesou zákonní zástupci spolu se žádostí prohlášení, že

 1. dítě je řádně očkované (vzor viz níže),
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Evidenční list přinesou rodiče až v den nástupu dítěte do MŠ.

         

V Ejpovicích dne 20.4.2020

Mgr. Eva Manclová

 

ředitelka školy

 


Čestné prohlášení k očkování:

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 

Podpis zákonného zástupce