VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY.doc (26,0 KB)

Zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří do základní školy dne

                                    6.4.2018 od 8,00 - 10,00 hodin.

Zváni jsou i rodiče budoucích prvňáčků. Přijďte se podívat, jak probíhá výuka v málotřídné škole prohlédnout si školu, vybavení a seznámit se s projekty.

 

 

Zápis do 1. ročníku

INFORMACE K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Vážení rodiče,
zápis do prvních tříd se  uskuteční   v  pondělí 9.4.2018 od 14,00 - 17, 00 hodin.

Rodiče si k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

U dětí cizí státní příslušnosti je nutné přinést pas s uvedeným druhem pobytu v ČR.

Důležité upozornění

Na žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je nutný podpis obou zákonných zástupců dítěte. Tj. oba zákonní zástupci tímto podpisem vyjadřují svůj souhlas s přijetím dítěte do naší školy.

Je možné postupovat takto:

  1. K zápisu se dostaví oba zákonní zástupci a žádost vyplní na místě.
  2. Dostaví-li se k zápisu jen jeden zákonný zástupce (druhý z jakéhokoliv důvodu nemůže), má možnost si přinést již vyplněnou a oběma podepsanou žádost nebo ověřenou plnou moc podepsanou druhým zákonným zástupcem.

Upozorňujeme zákonného zástupce- žadatele , že v průběhu správního řízení má možnost požádat o nahlédnutí do spisu (podle §38 správního řádu) před vydáním rozhodnutí.


Možnost nastoupit do 1. třídy pro nešestileté děti

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře , který k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odborným  lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok .

Ředitelkské volno

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy vyhlašuje na pondělí, 30.4. 2018  ŘEDITELSKÉ VOLNO - pro ZŠ i MŠ.