Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Zveřejněno: 28. 4. 2020, zapsal: Eva Manclová
Vá­že­ní ro­di­če,

v sou­la­du s vy­hláš­kou 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020 pro­běh­ne hod­no­ce­ní žá­ků za dru­hé po­lo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020 ná­sle­du­jí­cím způ­so­bem:

- ve všech před­mě­tech bu­dou žá­ci hod­no­ce­ni znám­kou

- hod­no­ce­ní za dru­hé po­lo­le­tí bu­de vy­chá­zet v sou­la­du s vý­še uve­de­nou vy­hláš­kou z:

 a) z pod­kla­dů pro hod­no­ce­ní zís­ka­ných v dru­hém po­lo­le­tí v do­bě, kdy žák má po­vin­nost řád­ně do­chá­zet do ško­ly (  do 10.3.2020),

b) pod­půr­ně z pod­kla­dů pro hod­no­ce­ní zís­ka­ných při vzdě­lá­vá­ní na dál­ku, po­kud má pro ta­ko­vé vzdě­lá­vá­ní žák pod­mín­ky, ne­bo pod­půr­ně z pod­kla­dů pro hod­no­ce­ní zís­ka­ných při vzdě­lá­va­cích ak­ti­vi­tách ko­na­ných ve ško­le v do­bě, kdy žák ne­má po­vin­nost řád­ně do­chá­zet do ško­ly ( škol­ní sku­pi­ny od 25.5.2020), a

c) pod­půr­ně z hod­no­ce­ní vý­sled­ků žá­ka za prv­ní po­lo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020.

 

Žá­kům, kte­ří by ne­by­li s hod­no­ce­ním na vy­svěd­če­ní spo­ko­je­ni,  zů­stá­vá za­cho­vá­na mož­nost žá­dat pře­zkou­má­ní vý­sled­ků hod­no­ce­ní s pří­pad­ným ko­mi­si­o­nál­ním pře­zkou­še­ním (§ 52 odst. 4 škol­ské­ho zá­ko­na). Ter­mín ta­ko­vé­ho pře­zkou­še­ní je mož­né pod­le škol­ské­ho zá­ko­na in­di­vi­du­ál­ně do­hod­nout se zá­kon­ným zá­stup­cem.

Pře­dá­vá­ní vy­svěd­če­ní za dru­hé po­lo­le­tí

pod­le § 3 odst. 1 vy­hláš­ky č. 16/2005 Sb., o or­ga­ni­za­ci škol­ní­ho roku pla­tí, že v po­sled­ním vy­u­čo­va­cím dnu ob­do­bí škol­ní­ho vy­u­čo­vá­ní se pře­dá­vá žá­kům vy­svěd­če­ní. Pro dru­hé po­lo­le­tí škol­ní­ho roku 2019/2020 ten­to den při­pa­dá na úte­rý 30. červ­na 2020. Způ­sob pře­dá­vá­ní vy­svěd­če­ní se bu­de od­ví­jet od ak­tu­ál­ní epi­de­mi­o­lo­gic­ké si­tu­a­ce a ome­ze­ní z ní ply­nou­cí.

O kon­krét­ním po­stu­pu, včet­ně ter­mí­nů Vás  bu­de­me in­for­mo­vat bě­hem měsíce červ­na na­ webo­vých strán­kách naší školy a na nástěnce v budově školy.

iconvyhláška 211-2020 Sb..pdf (131,7 KB)
Zveřejněno: 29. 10. 2020
Zveřejněno: 28. 10. 2020
Zveřejněno: 27. 10. 2020
Zveřejněno: 25. 10. 2020
Náhodný výběr z galerie
Výlet do Nebílov 2 Čertí škola 2011 10 Zdravotní tělocvik 2 5 Čertí školka 4