KLÍČOVÉ KOMPETENCE


1. Kompetence k učení

 • dítě pozoruje, zkoumá, objevuje a všímá si souvislostí
 • klade si otázky, hledá odpovědi
 • zkušenosti uplatňuje v praktických situacích

2. Kompetence k řešení problémů

 • dítě si všímá dění kolem sebe, snaží se situaci řešit
 • započaté činnosti dokončuje, chápe, že neřešení problému nevede k cíli

3. Kompetence komunikativní

 • ovládá řeč, myšlenky
 • otázky a odpovědi vyjadřuje větami, umí vyjádřit vlastní názor
 • komunikuje kultivovaně

4. Kompetence sociální a personální

 • žák se učí plánovat, řídit, organizovat a hodnoti
 • rozpozná vhodné a nevhodné chování
 • spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje dohodnutá   pravidla
 • samosta tně rozhoduje o činnostech

5. Kompetence občanské

 • uvědomuje si svá práva a práva druhých
 • vnímá agresivitu, šikanu a dovede se jim bráni
 • chová se zodpovědně, dbá na zdraví své i ostatních
 • váží si tradic a kulturního dědictví
 • podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí

6. Kompetence k trávení volného času

 • žák účelně tráví volný čas
 • umí si vybrat činnosti podle svých zájmů
 • dokáže odmítnout nabídku trávení volného času