Vítejte na stránkách MŠ Ejpovice

Vá­že­ní ro­di­če,

MŠMT zveřejnilo podmínky, za kterých bude od 25.5.2020 obnoven provoz základních škol s 1. stupněm. Škola nebude fungovat v běžném režimu, ale žáci budou pracovat ve školních skupinách . Nebude se tedy jednat o běžnou výuku. V každé skupině bude maximálně 15 žáků.

MŠMT stanovilo přesné podmínky za kterých mohou žáci docházet do školy. V den nástupu do školy musí každý žák přinést čestné prohlášení vyplněné od rodičů. Toto prohlášení dostanou žáci 18.5. při předávání úkolů ke kontrole.

Pokud někdo ze žáků bude spadat do rizikové skupiny ( uvedené níže v textu), do školy nebude docházet a rodiče mohou čerpat OČR do 30.6.2020.

Dě­ku­ji žákům a jejich rodičům za vynikající spolupráci, za dobře odvedenou prá­ci. Vím, že nynější situace je velmi náročná nejen pro Vás, ale také pro pedagogy. Pře­ji vám všem hodně zdra­ví a co nej­lep­ší zvlád­nu­tí sou­čas­né si­tu­a­ce

Mgr. Eva Manclová, ře­di­tel­ka ško­ly


Mateřská škola 19

Jsme vesnická mateřská škola, rodinný a milý kolektiv pedagogů i ostatních nepedagogických pracovnic. Kapacita naší MŠ je 34 míst. Náplň naší práce provádíme dle vzdělávacího programu "Z pohádky do pohádky". Zahrada MŠ umožňuje dětem mnoho aktivit - hry v lesíku, jízda na odrážedlech či koloběžkách na dopravním hříšti, lezení po lezecké stěně, houpačky, prolézačky a velké pískoviště.

Často mají děti možnost shlédnout různá divadelní představení, ať už v MŠ nebo v divadle Alfa, 4x za rok pracujeme s keramickou hlínou.Dále navštěvujeme místní tělocvičnu, kde využíváme tradiční i netradiční pomůcky k rozvoji pohybu ( bosu, pedala, velké nafukovací míče, různá vozítka aj.). Nejstarší děti mají možnost seznamování se s anglickým jazykem, výtvarné a pracovní dovednosti a předplaveckou výuku v bazénu v Rokycanech.

Pracujeme ve skupinách s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme získávání poznatků a dovedností hravou formou. Cílem naší práce je rozvíjení dítěte v prostředí plném radosti a vzájemné důvěry.