„Vzděláváme se“ (70,6 KB)

 

Základní škola a Mateřská škola Ejpovice, okres Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem:

„Vzděláváme se“

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

 

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických  pracovníků,  vzájemného  setkávání  a  sdílení  zkušeností pedagogů  a  pomůže  školám  při  společném  vzdělávání  dětí/žáků,  a  to  možností personálního  posílení  o školního asistenta,  školního  psychologa,  speciálního pedagoga,  sociálního  pedagoga,  příp.  chůvu  v mateřské škole.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu  dětí  z  mateřské  školy  do  základní  školy a spolupráce  s  rodiči  dětí  a  žáků.  Zařazení žáků se  speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Vzděláváme se Projekt Místní akční plán (MAP) (53,6 KB)

Projekt Místní akční plán (MAP)

 

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Rokycany tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků a ostatních aktérů ve vzdělávání.

 


Výzva 56

Naše škola se zapojila do projektu, který vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Jedná se o novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu.

Náš projekt se jmenuje "Čtenářské dílny" a podporuje hlavně čtenářskou gramotnost žáků a zvýšení vzdělání pedagogů v anglickém jazyce.

Díky tomuto programu vznikne ve škole opět  knihovna, která bude sloužit žákům

od 2.- 5. ročníku.

Naše škola se zapojila do projektu Pohyb a výživa, který se snaží motivovat žáky ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. Hlavní myšlenku projekt shrnuje následující text převzatý z webového profilu projektu VIP: 

Jaké jsou konkrétní poznatky o současném pohybovém a výživovém režimu žáků?

Je prokázáno, že se žáci během pobytu ve škole obvykle pohybují jen asi 10–15 minut a ostatní čas prosedí.

I během dobře organizované hodiny tělesné výchovy se jednotliví žáci pohybují pouze okolo 20 minut. Řada z nich ráno doma nesnídá ani nepije. Mnozí žáci si kupují nevhodné potraviny nebo nápoje ve školních automatech a bufetech. Odpoledne tráví další 3-4 hodiny bez pohybové aktivity u televize, počítačů, ale i u domácích úkolů a často při tom konzumují nevhodné potraviny a nápoje.   

Jaká je cesta k nápravě?

Cesta ke zdravému životnímu stylu by měla být jednoduchá a přirozená. Program Pohyb a výživa

chce zlepšit pohybovou a výživovou gramotnost žáků a ovlivnit jejich pohybové a výživové chování. V oblasti pohybu i výživy přitom zdůrazňujeme šest priorit (6 P): pravidelnost, pestrost, přiměřenost, pravidla přípravy, pravdivost informací a pitný režim přiměřený aktuálním potřebám dětí. Uplatnění šesti P v režimu dětí je v reálných možnostech školy i rodiny. Žáci, kteří budou dodržovat pravidla šesti P (VIP), budou označováni jako „VIP školáci“, škola, kde bude vytvořeno podnětné prostředí a budou dodržována pravidla šesti P, bude „VIP škola“.

 

 

Pohyb a výživa

Pohyb a výživa