Menu
ZŠ a MŠ Ejpovice
ZŠ a MŠEjpovice

Školská rada

Jednací řád školské rady

ZŠ a MŠ Ejpovice, okres Rokycany, příspěvkové organizace

Úvod

 Usnesením Zastupitelstva obce Ejpovice byla s účinností od 24.10. 2005 zřízena školská rada při Základní škole Ejpovice, Hlavní 87, ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Činnost školské rady se řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada je tříčlenná, složená ze zástupce obce, rodičů a pedagogů.

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle §167 a 168 zákona č.561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

Článek 2

 Školská rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí  se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy.

Článek 4 

Schůze školské rady svolává předseda školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.  

Článek 5 

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh svého předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je k jednání přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Článek 6 

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu včetně navrhování jeho změn a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. 

Článek 7 

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený člen školské rady.

Článek 8 

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou jednak výsledky a průběh schvalování dokumentů podle §168 odst.1 písm. b) až d) školského zákona, jednak v ní školská rada uvede, zda projednávala a vyjadřovala svůj názor k dokumentům uvedeným v §168 odst.1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v §168 odst. 1 písm. b) až d)  školského zákona rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada uvedený dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná výše uvedené dokumenty do l měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne  o dalším postupu  bez zbytečného odkladu zřizovatel. 

Článek 9 

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou. 

Článek 10 

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 30.8. 2021

Základní škola

Předpověď počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
slabý déšť 26 °C 12 °C
úterý 18. 6. oblačno 29/15 °C
středa 19. 6. oblačno 30/16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 29/16 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu
Volně ke stažení:

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Mokrý červen kazí celý rok.

Svátek

Svátek má Adolf

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den boje proti desertifikaci a suchu

Zítra má svátek Milan

KAŽDÝ NEMUSÍ BÝT JEDNIČKA, ALE Z KAŽDÉHO SE MŮŽE STÁT
SLUŠNÝ A PRACOVITÝ ČLOVĚK